Dominik Smyrgała

W przeszłości pełniłem m.in. funkcje podsekretarza stanu i szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pracowałem także w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Przez większość kariery zawodowej związany byłem z instytucjami naukowymi i analitycznymi (Collegium Civitas, Ośrodek Monitorowania i Analiz MON, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Jagielloński, Fundacja Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia FIBRE). Obecnie jestem adiunktem w Katedrze Historii Wojskowości i Służb Specjalnych Akademii Sztuki Wojennej. Ponadto jestem członkiem Rad Naukowych dwóch czasopism: “Kwartalnika Bellona” (ISSN: 1897-7065) oraz “Tiempo Devorado. Revista de Historia Actual” (e-ISSN 2385-5452).

Specjalizuję się w tematyce historii służb specjalnych, bezpieczeństwie międzynarodowym (szczególnie na obszarze postsowieckim, na Bałkanach i w Ameryce Łacińskiej, historii gospodarczej i polityce ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki surowcowej i energetycznej.